+31-682-055-881
info@job-partners.eu

Regulamin

EuropeLife Group

POLITYKA PRYWATNOŚCI

Przetwarzanie i przetwarzanie danych osobowych podlega rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady nr 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i swobodnym przepływem takich danych oraz uchylającym dyrektywę 95/46 / WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych ), (PKB GDPR)).

 1. Przedmiotem danych jest każda żywa osoba fizyczna, której dane osobowe dotyczą i której dane osobowe są przetwarzane przez Administratora, tj. Każdego użytkownika, który przesłał swoje dane osobowe za pomocą formularza umieszczonego na tej stronie. Podmiot danych oznacza w szczególności osobę poszukującą pracy z Administratorem lub z osobą trzecią, pracownikiem Administratora lub strona trzecia.
 2. Administratorem jest Fiodor International Corporation , Wspolna 3 41-200 Sosnowiec , Polska oraz EuropeLife ltd, 313 Horsley Road, NE38 8HT Washington . England numer firmy 11614089, którzy samodzielnie lub razem z innymi określa cel i sposób przetwarzania danych osobowych.
  Przetwarzający oznacza każdą osobę fizyczną lub prawną, organ publiczny lub inny podmiot, który na podstawie pisemnej umowy zawartej z administratorem przetwarza dane osobowe dla Administratora w uzgodnionym zakresie, zgodnie z celem udostępniania danych osobowych i na określony czas.
 3. Osoba trzecia oznacza każdy podmiot, który nie jest osobą, której dane dotyczą, administrator lub podmiot przetwarzający, w szczególności potencjalny pracodawca, którego dane dotyczą.
  Osobą odpowiedzialną za ochronę danych osobowych jest pracownik Administratora, którego zadaniem jest nadzorowanie ochrony danych osobowych przetwarzanych przez Administratora i którym osoby, których dane dotyczą, mogą adresować dane osobowe.

Celem przetwarzania danych osób, których dane dotyczą, jest zapewnienie osobom, których dane dotyczą, osobistego i zawodowego poradnictwa, w szczególności zapewnienie zatrudnienia osobom, których dane dotyczą, u innego pracodawcy i / lub tymczasowe przydzielenie ich pracodawcy oferującemu możliwości zatrudnienia osobom, których dane dotyczą, pracownikom agencji.

Przetwarzający przetwarza w określonym celu dane dotyczące tożsamości osoby, której dane dotyczą (tytuł, imię, nazwisko), adres stały i miejsce zamieszkania osoby, której dane dotyczą (adres, numer domu, gmina, kod pocztowy, stan), obywatelstwo osoby, której dane dotyczą, zdjęcie osoby, których dane dotyczą, dane kontaktowe osoby, której dane dotyczą (telefon, e-mail), dane dotyczące osiągnięć edukacyjnych osoby, której dane dotyczą (poziom wykształcenia, nazwa instytucji edukacyjnej, czas trwania studiów, rok ukończenia studiów, uzyskany stopień), dane dotyczące zatrudnienia osoby, której dane dotyczą (rodzaj pracy) , pracodawca), dane dotyczące kwalifikacji i umiejętności zawodowych osoby, której dane dotyczą (egzaminy zawodowe, certyfikaty, prawo jazdy), dane dotyczące wymaganej pozycji osoby, której dane dotyczą, data ewentualnego wpisania osoby, której dane dotyczą, do pracy, informacje o wymaganej wysokości wynagrodzenia osoby, której dane dotyczą. Podanie danych osobowych jest dobrowolne.

Prawną przyczyną przetwarzania danych osobowych osoby, której dane dotyczą, jest wyraźna zgoda osoby, której dane dotyczą, podana podczas rejestracji na stronie internetowej Administratora, zarejestrowana za pomocą środków elektronicznych lub. pisemna zgoda osoby, której dane dotyczą. Osoba, której dane dotyczą, udziela wyraźnej zgody na ujawnienie i ujawnienie danych osobowych z systemu informacyjnego administratora firmom w Fiodor International Corporation , EuropeLife i osobom trzecim, w szczególności potencjalnym pracodawcom, których dane dotyczą, w tym podmiotom z państw członkowskich UE, wyłącznie zgodnie z celem zapewnienia personelu i kariery doradztwo dla osób, których dane dotyczą. Osoba, której dane dotyczą, wyraża zgodę na przekazanie danych osobowych do wyżej wymienionego celu państwom członkowskim Unii Europejskiej.

Osoba, której dane dotyczą, ma w związku z przetwarzaniem danych osobowych. Administrator tych praw gwarantowanych przez GDPR:

Prawo do informacji o przetwarzaniu danych osobowych

Osoba, której dane dotyczą, ma prawo być poinformowanym przez Administratora o przetwarzaniu jego danych osobowych, w szczególności o celu przetwarzania, tożsamości Administratora, jego uzasadnionych interesach, odbiorcach danych osobowych itp.

Prawo dostępu do danych osobowych

Osoba, której dane dotyczą, ma prawo do uzyskania informacji od Administratora, odpowiednio. Potwierdzenie, czy Administrator przetwarza lub nie przetwarza jego danych osobowych, a jeśli przetwarza, osoba, której dane dotyczą, ma prawo do uzyskania takich danych osobowych, w tym informacje o celu przetwarzania, kategorii przetwarzanych danych osobowych, odbiorcach danych osobowych, czasie przetwarzania itp.

Prawo do zmian

Jeśli osoba, której dane dotyczą, uważa, że Administrator przetwarza niedokładne dane osobowe o nim, jest uprawniona do skierowania swojego wniosku o ochronę danych osobowych do swojego Inspektora Ochrony Danych.

Prawo do usunięcia

Przedmiot Danych ma prawo powiadomić Administratora na piśmie za pośrednictwem Inspektora Ochrony Danych w celu usunięcia danych osobowych podmiotu danych bez zbędnej zwłoki, jeśli podany zostanie jeden z poniższych:

 • dane osobowe nie są już potrzebne do celów, dla których zostały przetworzone
 • osoba, której dane dotyczą, wycofała swoją zgodę i nie ma innego powodu prawnego do przetwarzania danych osobowych
 • osoba, której dane dotyczą, sprzeciwiła się przetwarzaniu i nie ma nadrzędnych powodów przetwarzania jej danych osobowych
  dane osobowe osoby, której dane dotyczą, zostały przetworzone niezgodnie z prawem
 • obowiązek prawny, na który administrator przetwarzał dane osobowe osoby, której dane dotyczą, został spełniony.

Prawo do ograniczania przetwarzania

W przypadkach przewidzianych w art. 18 RWP, zwłaszcza jeśli Administrator przetwarza niedokładne dane osobowe, przetwarzanie danych osobowych jest niezgodne z prawem lub podmiot sprzeciwił się przetwarzaniu i nie podjęto jeszcze decyzji, osoba, której dane dotyczą, może skontaktować się z osobą odpowiedzialną za nadzór prywatność, wymagając od administratora ograniczenia przetwarzania.

Prawo do sprzeciwu

Zgodnie z art. 21 rozporządzenia w sprawie PKB, osoba, której dane dotyczą, ma prawo w dowolnym momencie sprzeciwić się przetwarzaniu danych osobowych u inspektora ochrony danych. Administrator nie przetwarza dalej swoich danych osobowych, chyba że udowodni poważne uzasadnione przyczyny przetwarzania, które przeważają nad interesami lub prawami i wolnościami osoby, której dane dotyczą.

Wszystkie prawa Podmiotu danych określone powyżej mogą być wniesione przez Dane Podlegające Administratorowi w drodze pisemnego zgłoszenia do Inspektora Ochrony Danych.

Osoba, której dane dotyczą, jest zobowiązana niezwłocznie powiadomić Administratora o wszelkich zmianach swoich danych osobowych, do 14 dni od daty ich wystąpienia. Wprowadzając ten obowiązek, administrator monitoruje zgodność z wymogiem dokładności przetwarzanych danych osobowych.

Administrator danych nie przetwarza danych osobowych należących do określonej kategorii danych osobowych, czyli danych osobowych o pochodzeniu rasowym lub etnicznym, poglądach politycznych, religii lub przekonaniach filozoficznych, przynależności do związków zawodowych, stanie zdrowia lub życiu seksualnym lub orientacji seksualnej jednostki. Dane genetyczne i biometryczne przetwarzane w celu jednoznacznej identyfikacji osoby fizycznej są również uważane za szczególną kategorię danych. Administrator nie przetwarza jednak takich danych osobowych.

Podczas przetwarzania danych osobowych osoby, której dane dotyczą, identyfikator ogólny, tj. Osobisty numer identyfikacyjny, może być wykorzystany w celu identyfikacji osoby fizycznej, ale tylko wtedy, gdy jej wykorzystanie jest niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania danych osobowych osoby, której dane dotyczą. Zabronione jest przetwarzanie innego identyfikatora, który zawiera charakterystykę osoby, której dane dotyczą, lub publikowanie ogólnego identyfikatora.

Administrator zachowuje poufność danych osobowych, które przetwarza, a obowiązek zachowania poufności obowiązuje nawet po zakończeniu przetwarzania danych osobowych.

Google Analytics

Ta strona korzysta z Google Analytics, usługi świadczonej przez Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA („Google”). Google Analytics używa plików cookie do analizy korzystania z witryny. Informacje generowane przez cookie na temat korzystania z tej witryny (w tym adres IP i adres URL witryny) są przesyłane i przechowywane na serwerze Google w Stanach Zjednoczonych. Nie będziemy przechowywać żadnych danych zebranych w związku z Google Analytics.

Ta strona korzysta z opcji anonimizacji IP udostępnianej przez Google Analytics. Twój adres IP zostanie zatem obcięty / anonimowy przez Google, gdy tylko Google otrzyma Twój adres IP. Google będzie wykorzystywać te informacje w naszym imieniu do oceny korzystania z witryny przez użytkownika, generowania raportów dotyczących aktywności na stronie internetowej i świadczenia innych usług związanych z ruchem na witrynach internetowych i korzystaniem z Internetu. Adres IP udostępniony przez Google Analytics w Google Analytics nie zostanie połączony z innymi danymi Google.

Możesz zapobiec zapisywaniu plików cookie za pomocą odpowiednich ustawień oprogramowania przeglądarki. Pamiętaj jednak, że w takim przypadku nie będziesz w stanie w pełni wykorzystać wszystkich funkcji tej strony. Ponadto możesz zapobiec gromadzeniu i wykorzystywaniu danych przez Google, pobierając i instalując dodatek do przeglądarki dostępny na stronie

Cookies

Ta strona używa plików cookie. Plik cookie to mały plik, który można zainstalować na komputerze podczas odwiedzania strony internetowej. Pliki cookie są zazwyczaj używane do zapewnienia odwiedzającym witrynę dodatkowych funkcji w witrynie. Mogą na przykład być zaprojektowane do śledzenia Twojej wizyty i obsługi nawigacji w witrynie, zapamiętywania preferencji i przywracania ich po ponownym odwiedzeniu witryny.

Pliki cookie nie mogą uzyskiwać dostępu, czytać ani modyfikować żadnych innych danych na komputerze. Większość plików cookie używanych na tej stronie to tak zwane pliki cookie sesji. Są one automatycznie usuwane po wyjściu ze strony internetowej. Z drugiej strony trwałe pliki cookie pozostaną na komputerze do czasu ich usunięcia w przeglądarce. Używamy trwałych plików cookie, które zostaną rozpoznane przez Ciebie podczas następnej wizyty na tej stronie.

Aby regulować pliki cookie zainstalowane na komputerze, możesz dostosować ustawienia przeglądarki, aby ostrzec Cię, gdy witryna chce zainstalować plik cookie lub możesz całkowicie zablokować pliki cookie. Możesz również usunąć pliki cookie, które zostały już zainstalowane na komputerze. Aby uzyskać więcej informacji o tym, jak to zrobić, zobacz funkcję „Pomoc” w przeglądarce.

Należy jednak pamiętać, że blokowanie plików cookie może uniemożliwić pełne korzystanie z naszej witryny.

Płatności:

Ta strona korzysta z DotPay, usługi świadczonej przez firmę

Dotpay Sp. z o.o. ,ul. Wielicka 28 b, 30-552 Kraków ,Polska

Ta strona korzysta z DotPay, usługi świadczonej przez firmę PayPal (Europe) S.Ã r.l. et Cie, S.C.A., 22-24 Boulevard Royal L-2449, Luxembourg.

REGUŁY BIZNESOWE

UMOWA

Nabywca może zawrzeć Umowę, przyjmując propozycję zawarcia umowy na stronie obsługiwanej przez Fiodor International Corporation, wprowadzając wymagane wyniki do koszyka lub Umowy Zakupu. jeśli jest zarejestrowanym użytkownikiem Fiodor International Corporation . Kupującemu może pomagać pracownik Fiodor International Corporation przy zawieraniu umowy, bezpośrednio w oddziale lub przez telefon, faksem lub pocztą elektroniczną. Zanim Kupujący potwierdzi zamówienie w sposób wiążący, Kupujący ma prawo zmienić zarówno wymagane wykonanie, transport, jak i sposób płatności, tj. Sprawdzić wszystkie dane wprowadzone do zamówienia. Opierając się na wieloletnim doświadczeniu klienta Fiodor International Corporation , Fiodor International Corporation zaleca, z wymaganą wydajnością dla Kupującego, powiązane ulubione i zalecane usługi, które Kupujący może po prostu usunąć z zamówienia, klikając zamówienie w koszyku przed zakończeniem transakcji. Umowa kupna zostaje zawarta poprzez wysłanie zamówienia do Kupującego po wybraniu metody wysyłki i płatności oraz zaakceptowaniu zamówienia Fiodor International Corporation, Fiodor International Corporation nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek błędy w transmisji danych. Zawarcie Umowy Fiodor International Corporation niezwłocznie powiadomi Kupującego pocztą elektroniczną do Kupującego o wprowadzonym e-mailu.

Załącznik do potwierdzenia to aktualna wersja GBC, w tym zasady roszczeń Fiodor International Corporation. Umowa (w tym uzgodniona cena) może zostać zmieniona lub anulowana tylko na podstawie porozumienia stron lub z przyczyn prawnych, chyba że OWU stanowią inaczej.

Zawarta umowa jest archiwizowana przez Sprzedawcę przez co najmniej pięć lat po jej zawarciu, ale nie dłużej niż przez okres zgodny z odpowiednimi przepisami prawa, w celu jej pomyślnego spełnienia i nie jest dostępna dla osób trzecich, które nie są zainteresowane. Informacje o poszczególnych krokach technicznych prowadzących do zawarcia umowy wynikają z niniejszych warunków, w których proces jest jasno opisany.

2. Dostawa przedmiotu zakupu

Wraz z Umową Zakupu Fiodor International Corporation zobowiązuje się do zapewnienia Kupującemu dostępu, dostarczenia treści cyfrowych / licencji, które są przedmiotem zakupu, i umożliwienia mu nabycia własności / licencji do niego, a Kupujący zobowiązuje się przejąć przedmiot / treści cyfrowe i zapłacić Fiodor International Corporation cenę zakupu.

3. Ryzyko uszkodzenia

Rzecz jest wadliwa, jeśli nie ma właściwości. Wada jest również uważana za wykonanie innych rzeczy i wad w dokumentach niezbędnych do korzystania z rzeczy.

Jeśli to możliwe, kupujący dokona inspekcji przedmiotu możliwie jak najszybciej po przeniesieniu ryzyka uszkodzenia na nieruchomość i zweryfikuje jego właściwości i ilość.

Ryzyko uszkodzenia przechodzi na Kupującego poprzez przejęcie przedmiotu. Ta sama konsekwencja, jeśli Kupujący nie podejmie sprawy, chociaż EuropeLife pozwoliło mu na jej pozbycie się.

4. Odpowiedzialność Fiodor International Corporation

 1. nieruchomość ma nieruchomości, które strony uzgodniły, a jeśli nie ma zgody, te cechy, które Fiodor International Corporation lub producent opisał lub których oczekiwał Kupujący w odniesieniu do charakteru towarów i reklam, które wykonują;
 2. sprawa jest odpowiednia do celu, który Fiodor International Corporation wykorzystuje do jej wykorzystania lub do którego jest powszechnie stosowana;

Nabywcy nie przysługuje prawo do wadliwego działania, jeżeli Kupujący, zanim przejmie przedmiot, wiedział, że przedmiot miał wadę lub sam Kupujący spowodował wadę.

5. Znaczące naruszenie umowy

Jeśli wadliwe wykonanie jest istotnym naruszeniem umowy, Kupujący ma prawo:

 1. aby usunąć wadę, dostarczając nowy przedmiot bez wady lub dostarczając brakujący element, jeśli nie jest to nieproporcjonalne z powodu charakteru wady, ale jeśli wada dotyczy tylko części przedmiotu, Kupujący może wymagać jedynie wymiany elementu; jeśli nie jest to możliwe, może on odstąpić od umowy. Jeśli jednak ze względu na charakter wady jest to nieproporcjonalne, zwłaszcza jeśli wada może zostać usunięta bez nieuzasadnionej zwłoki, Kupujący ma prawo do swobodnego usunięcia wady;

Jeśli Kupujący nie wybierze swojego prawa w czasie, ma on prawa jak w przypadku drobnego naruszenia umowy.

6. Znaczące naruszenie umowy

Jeśli wadliwe wykonanie jest nieznacznym naruszeniem umowy, Kupujący ma prawo usunąć wadę lub rozsądną zniżkę od ceny zakupu.

7. Naruszenie umowy w ogóle

Kupujący ma prawo dostarczyć nowy przedmiot lub wymienić część, nawet w przypadku wady usuwalnej, chyba że może prawidłowo wykorzystać przedmiot do powtarzających się wad po naprawie lub do większej liczby wad. W takim przypadku Kupujący – Konsument ma prawo do odstąpienia od umowy.

8. Gwarancja jakości

Gwarantując jakość, Fiodor International Corporation zobowiązuje się, że przez pewien czas nadaje się do normalnego użytkowania lub zachowuje swoje zwykłe cechy. Efekty te są również wskazane przez okres gwarancji lub datę ważności na opakowaniu lub reklamie. Gwarancja może być również udzielona na pojedynczą część sprawy.

9. Korzystanie z treści elektronicznych.

W przypadku korzystania z treści elektronicznych zakupionych od Fiodor International Corporation, Kupujący jest zobowiązany do przestrzegania zobowiązań określonych w niniejszych GBC, prawach autorskich i określonych warunkach licencji na produkt (np. EULA). Jeśli Kupujący naruszy te zobowiązania, wówczas Kupujący będzie odpowiedzialny za wszelkie szkody, które mogą mieć również konsekwencje karne.

pl_PLPolish