Pravidla a Politika.

ZÁSADY OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Zpracování osobních údajů a nakládání s nimi upravuje nařízení Evropského parlamentu a Rady EU č. 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), (dále jen „GDPR“).

Pro účely ochrany osobních údajů se

 1. Subjektem údajů rozumí každá žijící fyzická osoba, k níž se osobní údaje vztahují a jejíž osobní údaje jsou zpracovávány Správcem, tj. každý uživatel, který odeslal svoje osobní údaje prostřednictvím formuláře umístěného na těchto internetových stránkách. Subjektem údajů se rozumí zejména uchazeč o zaměstnání u Správce, popř. u třetí osoby, zaměstnanec Správce, popř. třetí osoby.
 2. Správcem je společnost EuropeLife ltd , 46 Undine road , London, England E14 9UW company number 11614089 , která sama nebo společně s jiným určuje účel a prostředky zpracování osobních údajů.
 3. Zpracovatelem rozumí každá fyzická nebo právnická osoba, orgán veřejné moci nebo jiný subjekt, který na základě písemné smlouvy uzavřené se správcem, zpracovává osobní údaje pro Správce, a to v dohodnutém rozsahu, v souladu s účelem poskytnutí osobních údajů a po stanovenou dobu.
 4. Třetí osobou rozumí každý subjekt, který není subjektem údajů, správcem a ani zpracovatelem, jedná se zejména o potenciálního zaměstnavatele subjektu údajů.
 5. Osobou pověřenou dohledem nad ochranou osobních údajů se rozumí zaměstnanec Správce, jehož úkolem je dohled nad ochranou osobních údajů zpracovávaných Správcem, a na něhož se subjekty údajů mohou obracet v souvislosti s jejich osobními údaji.

Účelem zpracování osobních údajů subjektů údajů je poskytování personálního a kariérního poradenství pro subjekty údajů, a to zejména za účelem zprostředkování zaměstnání subjektům údajů u jiného zaměstnavatele a/nebo jejich dočasného přidělení k zaměstnavateli, který nabízí pracovní příležitosti pro subjekty údajů, kteří jsou agenturními zaměstnanci.

Zpracovatel bude v mezích vymezeného účelu zpracovávat údaje o totožnosti subjektu údajů (titul, osobní jméno, příjmení), údaj o trvalém bydlišti a přechodném bydlišti subjektu údajů (adresa, číslo domu, obec, PSČ, stát), údaj o národnosti subjektu údajů, fotografii subjektů údajů, kontaktní údaje subjektu údajů (telefon, e-mail), údaje o dosaženém vzdělání subjektu údajů (stupeň vzdělání, název vzdělávací instituce, doba studia, rok ukončení studia, dosažený akademický titul), údaje o předchozích zaměstnáních subjektu údajů (druh práce, zaměstnavatel), údaje o kvalifikaci a profesních dovednostech subjektu údajů (odborné zkoušky, certifikáty, řidičské oprávnění), údaje o požadované pracovní pozici subjektu údajů, datum možného nástupu subjektu údajů do práce, údaj o požadované výši mzdy subjektu údajů. Poskytnutí osobních údajů je dobrovolné.

Právním důvodem pro zpracování osobních údajů subjektu údajů je výslovný souhlas subjektu údajů udělený v rámci registrace na internetových stránkách Správce zaznamenaný elektronickými prostředky, popř. písemný souhlas subjektu údajů. Subjekt údajů dává výslovný souhlas se zpřístupněním a poskytnutím osobních údajů z informačního systému správce a to společnostem ve skupině EuropeLife a třetím osobám, zejména potenciálním zaměstnavatelům subjektu údajů, včetně subjektů z členských zemí Evropské unie, a to výlučně v souladu s účelem poskytování personálního a kariérního poradenství pro subjekty údajů. Subjekt údajů souhlasí s předáním osobních údajů za účelem výše uvedeným, a to do členských států Evropské unie.

Subjekt údajů má v souvislosti se zpracováním osobních údajů Správcem tato práva garantovaná GDPR:

Právo být informován o zpracování osobních údajů

Subjekt údajů má právo být ze strany Správce informován o zpracování jeho osobních údajů, přičemž jde zejména o informace o účelu zpracování, totožnosti Správce, o jeho oprávněných zájmech, o příjemcích osobních údajů atp.

Právo na přístup k osobním údajům

Subjekt údajů má právo od Správce získat informace, resp. potvrzení, o tom, zda Správce zpracovává či nezpracovává jeho osobní údaje a pokud zpracovává, má subjekt údajů právo získat tyto osobní údaje vč. informace o účelu zpracování, kategorii zpracovávaných osobních údajů, příjemcích osobních údajů, době zpracování apod.

Právo na opravu

Má-li subjekt údajů za to, že Správce o něm zpracovává nepřesné osobní údaje, je oprávněn se obrátit se svou žádostí o opravu těchto osobních údajů na Osobu pověřenou dohledem nad ochranou osobních údajů.

Právo na výmaz

Subjekt údajů má právo písemně upozornit a požádat Správce prostřednictvím Osoby pověřené dohledem nad ochranou osobních údaj, aby bez zbytečného odkladu vymazal osobní údaje Subjektu údajů, je-li dán některý z těchto důvodů:

 • osobní údaje již nejsou potřebné pro účely, pro které byly zpracovávány,
 • subjekt údajů odvolal souhlas a neexistuje žádný další právní důvod pro zpracování jeho osobních údajů,
 • subjekt údajů vznesl námitky proti zpracování a neexistují žádné převažující oprávněné důvody pro zpracování jeho osobních údajů,
 • osobní údaje subjektu údajů byly zpracovány protiprávně,
 • byla splněna právní povinnost, pro kterou Správce zpracovával osobní údaje subjektu údajů.

Právo na omezení zpracování

V případech stanovených v čl. 18 GDPR, a to zejména v případě, že Správce zpracovává nepřesné osobní údaje, zpracování osobních údajů je protiprávní nebo subjekt vznesl námitky proti zpracování a dosud o nich nebylo rozhodnuto, může se subjekt údajů obrátit na Osobu pověřenou dohledem nad ochranou osobních údajů s požadavkem, aby Správce omezil zpracování.

Právo vznést námitku

Subjekt údajů je za podmínek čl. 21 GDPR oprávněn kdykoli u Osoby pověřené dohledem nad ochranou osobních údajů vznést námitku proti zpracování osobních údajů. Správce jeho osobní údaje dále nezpracovává, pokud neprokáže závažné oprávněné důvody pro zpracování, které převažují nad zájmy nebo právy a svobodami subjektu údajů.

Veškerá výše uvedená práva Subjektu údajů může Subjekt údajů uplatnit u Správce prostřednictvím písemného podání podaného Osobě pověřené dohledem nad ochranou osobních údajů.

Subjekt údajů je povinen Správci nahlásit veškeré změny osobních údajů, a to neprodleně, max. do 14 dnů ode dne, kdy nastaly. Správce zavedením této povinnosti sleduje dodržení požadavku přesnosti zpracovávaných osobních údajů.

Správce nezpracovává osobní údaje patřící do zvláštní kategorie osobních údajů, jimiž jsou osobní údaje, které vypovídají o rasovém či etnickém původu, politických názorech, náboženském vyznání či filozofickém přesvědčení, členství v odborech, zdravotním stavu či o sexuálním životě nebo sexuální orientaci fyzické osoby. Za zvláštní kategorii údajů jsou považovány i genetické a biometrické údaje, které jsou zpracovávány za účelem jedinečné identifikace fyzické osoby. Správce však nezpracovává ani takové osobní údaje.

Při zpracování osobních údajů subjektu údajů je možno využít pro účely identifikace fyzické osoby všeobecně použitelný identifikátor, tj. rodné číslo, ale pouze a jen tehdy, je-li jeho použití nezbytné pro dosažení účelu zpracování osobních údajů subjektu údajů. Zpracovávat jiný identifikátor, který v sobě obsahuje charakteristiky subjektu údajů, nebo zveřejňovat všeobecně použitelný identifikátor se zakazuje.

Správce zachovává mlčenlivost o osobních údajích, které zpracovává, přičemž povinnost mlčenlivosti trvá i po ukončení zpracování osobních údajů.

Google Analytics

Tato webová stránka používá Google Analytics, služby poskytované společností Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA (dále jen „Google“). Služba Google Analytics používá soubory cookie, které umožňují analýzu vašeho používání webových stránek. Informace vygenerované souborem cookie o užívání této webové stránky (včetně vaší IP adresy a adresy URL webových stránek s názvem) jsou přenášeny a ukládány na server Google v USA. Nebudeme uchovávat žádné z vašich údajů shromážděných v souvislosti se službou Google Analytics.

Tato webová stránka využívá možnost anonymizace IP poskytované službou Google Analytics. Vaše IP adresa bude proto zkrácena / anonymizovaných společností Google ihned, jak společnost Google obdrží vaši IP adresu. Společnost Google použije tyto informace v našem jménu na vyhodnocení vašeho používání webových stránek, sestavení přehledů o aktivitě webových stránek a poskytování dalších služeb souvisejících s aktivitou webových stránek a používáním internetu. Adresa IP poskytnuta službou Google Analytics v rámci služby Google Analytics nebude sloučena s jinými údaji společnosti Google.

Ukládání souborů cookie můžete zabránit příslušným nastavením softwaru prohlížeče. Upozorňujeme však, že v tomto případě nebudete moci plně využívat všechny funkce této webové stránky. Kromě toho můžete zabránit shromažďování a používání údajů společností Google stažením a instalací doplňku prohlížeče dostupného na stránce

Cookies

Tato webová stránka používá tzv. Cookies. Cookie je malý soubor, který může být nainstalován v počítači při návštěvě webových stránek. Soubory cookie se obecně používají k tomu, aby návštěvníkům stránek poskytovaly další funkce v rámci lokality. Mohou být například vytvořeny tak, aby sledovali vaši návštěvu a podporovaly vaši navigaci na webových stránkách, zapamatovali si vaše preference, a obnovili jejich, když webovou stránku navštívíte znovu.

Soubory cookie nemohou přistupovat, číst ani měnit žádné jiné údaje v počítači. Většina souborů cookie, které se používají na této webové stránce, jsou takzvané cookies pro relace. Po opuštění webové stránky se automaticky vymažou. Na druhé straně trvalé soubory cookie zůstanou v počítači, dokud je v prohlížeči neodstraníte. Používáme trvalé soubory cookie, které vás při příští návštěvě těchto webových stránek rozezná.

Chcete-li regulovat soubory cookie nainstalované v počítači, můžete si upravit nastavení prohlížeče tak, aby vás upozornil, když web chce nainstalovat soubor cookie, nebo můžete soubory cookie zablokovat úplně. Můžete také odstranit soubory cookie, které již byly nainstalovány v počítači. Více informací o tom, jak dělat tyto věci, najdete ve funkci „Nápověda“ ve vašem prohlížeči.

Upozorňujeme však, že zablokování souborů cookie může zabránit tomu, abyste naplno využívali naše webové stránky.

Platby:

Tato webová stránka používá platebni sluzbu DotPay, služby poskytované společnosti

Dotpay Sp. z o.o. ,ul. Wielicka 28 b, 30-552 Kraków ,Polska

Tato webová stránka používá platebni sluzbu DotPay, služby poskytované společnosti PayPal (Europe) S.Ã r.l. et Cie, S.C.A., 22-24 Boulevard Royal L-2449, Luxembourg.

OBCHODNI PRAVIDLA

SMLOUVA

1. Uzavření smlouvy

Smlouvu může Kupující uzavřít tak, že přijme návrh k uzavření smlouvy na webu provozovaném EuropeLife tím, že požadované plnění vloží do košíku příp. pokud je registrovaným uživatelem EuropeLife koupí. Kupujícímu může při uzavírání smlouvy asistovat pracovník EuropeLife, ať už přímo na pobočce nebo po telefonu a při faxové nebo emailové objednávce. Než Kupující závazně potvrdí objednávku, má Kupující právo měnit jak požadované plnění, dopravu i způsob úhrady, tedy zkontrolovat všechny údaje, které do objednávky vložil. Na základě dlouhodobých zkušeností zákazníků EuropeLife, EuropeLife nezávazně doporučuje s požadovaným plněním Kupujícímu související oblíbené a doporučené služby, které může Kupující z objednávky jednoduše odstranit odkliknutím z objednávky v košíku před dokončením transakce. Kupní smlouva vzniká odesláním objednávky Kupujícím po zvolení dopravy a způsobu úhrady a přijetím objednávky EuropeLife , za případné chyby při přenosu dat EuropeLife nenese odpovědnost. Uzavření smlouvy EuropeLife neprodleně potvrdí Kupujícímu informativním emailem na Kupujícím zadaný email.

Přílohou potvrzení je aktuální znění VOP včetně Reklamačního řádu EuropeLife. Vzniklou smlouvu (včetně dohodnuté ceny) lze měnit nebo rušit pouze na základě dohody stran nebo na základě zákonných důvodů, není-li ve VOP uvedeno jinak.

Uzavřená smlouva je prodávajícím archivována po dobu nejméně pěti let od jejího uzavření, nejdéle však na dobu dle příslušných právních předpisů, za účelem jejího úspěšného splnění a není přístupná třetím nezúčastněným stranám. Informace o jednotlivých technických krocích vedoucích k uzavření smlouvy jsou patrné z těchto obchodních podmínek, kde je tento proces srozumitelně popsán.

2. Dodání předmětu koupě

Kupní smlouvou se EuropeLife zavazuje, že Kupujícímu odevzdá pristup, poskytne digitální obsah/licenci, která je předmětem koupě, a umožní mu nabýt vlastnické právo/licenci k ní, a Kupující se zavazuje, že věc/digitální obsah převezme a zaplatí EuropeLife kupní cenu.

3. Přechod nebezpečí škody

Věc je vadná, nemá-li sjednané vlastnosti. Za vadu se považuje i plnění jiné věci a vady v dokladech nutných pro užívání věci.

Kupující věc podle možnosti prohlédne co nejdříve po přechodu nebezpečí škody na věci a přesvědčí se o jejích vlastnostech a množství.

Nebezpečí škody přechází na Kupujícího převzetím věci. Týž následek má, nepřevezme-li Kupující věc, ač mu s ní EuropeLife umožnila nakládat.

4. Odpovědnost EuropeLife

 1. má věc vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, takové vlastnosti, které EuropeLife nebo výrobce popsal nebo které Kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné;
 2. se věc hodí k účelu, který pro její použití EuropeLife uvádí nebo ke kterému se věc tohoto druhu obvykle používá;

Právo z vadného plnění Kupujícímu nenáleží, pokud Kupující před převzetím věci věděl, že věc má vadu, anebo pokud Kupující vadu sám způsobil.

5. Podstatné porušení smlouvy

Je-li vadné plnění podstatným porušením smlouvy, má Kupující právo:

 1. na odstranění vady dodáním nové věci bez vady nebo dodáním chybějící věci, pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené, ale pokud se vada týká pouze součásti věci, může Kupující požadovat jen výměnu součásti; není-li to možné, může odstoupit od smlouvy. Je-li to však vzhledem k povaze vady neúměrné, zejména lze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu, má Kupující právo na bezplatné odstranění vady;2.odstoupit od smlouvy

Nezvolí-li si Kupující své právo včas, má práva jako v případě nepodstatného porušení smlouvy .

6. Nepodstatné porušení smlouvy

Je-li vadné plnění nepodstatným porušením smlouvy, má Kupující právo na odstranění vady, anebo na přiměřenou slevu z kupní ceny.

7. Porušení smlouvy obecně

Právo na dodání nové věci, nebo výměnu součásti má Kupující i v případě odstranitelné vady, pokud nemůže věc řádně užívat pro opakovaný výskyt vady po opravě nebo pro větší počet vad. V takovém případě má Kupující – spotřebitel i právo od smlouvy odstoupit.

8. Záruka za jakost

Zárukou za jakost se EuropeLife zavazuje, že věc bude po určitou dobu způsobilá k použití pro obvyklý účel nebo že si zachová obvyklé vlastnosti. Tyto účinky má i uvedení záruční doby nebo doby použitelnosti věci na obalu nebo v reklamě. Záruka může být poskytnuta i na jednotlivou součást věci.

9. Užívání elektronického obsahu.

Kupující je povinen při užívání veškerého elektronického obsahu zakoupeného u EuropeLife dodržovat povinnosti stanovené těmito VOP,  právními předpisy upravujícími autorská díla a konkrétními licenčními podmínkami daného produktu (např. EULA). Pokud Kupující poruší takto stanovené povinnosti, pak je povinen uhradit případnou náhradu škody, přičemž takové jednání může mít také trestněprávní následky.